10/12/2012 – Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2012

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κοινοποίησε σήμερα την με αρ. 872/74/29-11-2012 απόφασή του όπου εγκρίνει  τη χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2012 με βάση τις διατάξεις που προβλέπονται  στο άρθρο 16 του τροποποιημένου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού (ΦΕΚ 3054/18-11-2012). Τη συγκεκριμένη παροχή (επίδομα αεροθεραπείας) τη δικαιούνται οι ασφαλισμένους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% λόγω πνευμονικής νόσου.
Το βοήθημα παρέχεται για το χρονικό διάστημα από 01/06/2012 μέχρι 31/08/2012.
Το ύψος του βοηθήματος καθορίστηκε στο ποσό των 200 €.
Η χρονική διάρκεια για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών εκ μέρους των ασφαλισμένων τελειώνει αμετάκλητα την 28-2-2013.
Για την καταβολή του επιδόματος έκαστος, ως ανωτέρω, ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λ.π. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2012 μέχρι 31/08/2012.

2.Γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση ειδικότητας από την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.
3.Για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, που πάσχουν από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.
Το ύψος του βοηθήματος καθορίστηκε στο ποσό των 200 €.

Δεδομένου του επιδοματικού χαρακτήρα της εν λόγω παροχής, θέτουμε ως χρονική διάρκεια για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών εκ μέρους των ασφαλισμένων αμετάκλητα την 28-2-2013.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος.
Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους θα πραγματοποιηθεί από τα Τμήματα Παροχών των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ φορέων και τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΠΑΔ) και η καταβολή του θα γίνει με τη διαδικασία που έκαστος φορέας ακολουθεί για την απόδοση δαπανών προς τους ασφαλισμένους.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος αεροθεραπείας έχει αποβιώσει μέσα στη χρονική περίοδο από 1/6/2012 έως 31/8/2012, παύει να υπάρχει το υφιστάμενο στο πρόσωπό του δικαίωμα και κατά συνέπεια, ο ΕΟΠΥΥ δεν υποχρεούται να καταβάλει την παροχή αυτή, εφόσον με τον θάνατο του εκλείπουν οι λόγοι χορήγησής της.

Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την επιστολή του ΕΟΠΥΥ πατήστε εδώ.