Επιστολή προς Ε.Ο.Μ. – Γνωστοποίηση προβλημάτων του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας

Στις 3/5/2017, το Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” αποστέλει επιστολή προς τον κ. Καραμπίνη Ανδρέα, Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με σκοπό τη γνωστοποίηση των μεγάλων προβλημάτων του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας και αίτημα συνεργασίας προς την επίλυση τους.

Ποιο συγκεκριμένα ζητάμε ενημέρωση :

1. Για την γενική εικόνα του μεταμοσχευτικού προγράμματος σε σχέση με τον αριθμό ασθενών που βρίσκονται σε αναμονή ευρέσεως ηπατικού μοσχεύματος και τον αριθμό των πραγματοποιηθέντων μεταμοσχεύσεων με βάση τα στατιστικά σας στοιχεία την τελευταία πενταετία.

2. Αv υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία μεταμοσχευτικού προγράμματος ήπατος στηνΑθήνα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

3. Αν υπάρχει η πρόθεση, ο σχεδιασμός για δημιουργία παιδιατρικού μεταμοσχευτικού προγράμματος ήπατος και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Σ’αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι με τη συνεργασία που έχετε συνάψει με τον Ιταλικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων με στόχο την ασφαλή ανταλλαγή μοσχευμάτων και ασθενών, ο κύριος όγκος των αναγκών της χώρας για παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις ήπατος πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο της Ρώμης Bambino Gesu. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι με την επιστροφή των μεταμοσχευμένων παιδιών βρίσκονται αντιμέτωπα αυτά και οι οικογένειες τους με μεγάλα προβλήματα λόγω της απουσίας νοσηλευτικού ιδρύρματος κατάλληλα εξοπλισμένου και στελεχωμένου για την πολύ σημαντική μετά-μεταμοσχευτική τους διαχείριση.

4. Στη χώρα μας νομοθετημένη διαδικασία για την παροχή μοσχεύματος ισχύει μόνο για το πρόγραμμα μεταμόσχευσης νεφρού με την Υ4α/31519/2014 υπουργική απόφαση «Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών-Κατάταξη και κατανομή Νεφρικών Μοσχευμάτων στους υποψήφιους λήπτες» (ΦΕΚ 1451/Β΄/2014). Θα θέλαμε λοιπόν να μας ενημερώσετε αν υπάρχει η πρόθεση για το σχεδιασμό και τη ψήφιση ενός παρόμοιου νόμου. Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η απουσία αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου κάθε άλλο παρά βοηθά για τη οργάνωση ενός αξιόπιστου μεταμοσχευτικού προγράμματος.

5. Τέλος θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων έχει γνωστοποιήσει στο Υπουργείο Υγείας την κατάσταση του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας και να μας κοινοποιείσετε τις λύσεις που εσείς προτείνετε.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.